REGULAMIN NATURAL RESORT1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do 10.00 dnia następnego.

2. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 7.00.

3. W domkach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Za palenie tytoniu w miejscu do tego niewyznaczonym (np. w domku), Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 800 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).

4. Opłatę za pobyt w całości należy uiścić niezwłocznie po przybyciu podczas zameldowania.

5. Kaucja zwrotna pobierana jest w wysokości 500 zł podczas zameldowania. Kaucja zwolniona jest w chwili wymeldowania w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń, braku w wyposażeniu domku.

5a. Podczas wymeldowania Gość zobowiązany jest do pozostawienia czystości w Domku m.in.: zmycia naczyń, wyniesienia śmieci, opróżnienia szafek oraz lodówki ze swoich rzeczy itp. W przypadku pozostawienia nieczystości zostanie potrącone 200zł z kaucji.

6. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania rezerwacji.

6a. Cena może ulec zmianie. Gwarancją ceny pobytu jest wpłata zadatku do otrzymanej oferty.

7. Opłata klimatyczna pobierana jest zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.

8. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

9. Na terenie NATURAL RESORT znajduje się parking niestrzeżony dla Gości, usytuowany za ogrodzeniem Ośrodka. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce postojowe w cenie 20zł/doba. Za każdy następny samochód pobierana jest opłata w wysokości 35zł/doba hotelowa-pod warunkiem dostępności miejsc.          

10. NATURAL RESORT nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody lub kradzież ruchomości na terenie parkingu NATURAL RESORT oraz samego Ośrodka.

11. Gość zobowiązany jest do sprawdzenia stanu domku, potwierdzenie zgodności wyposażenia domku.

12. Gość przyjmuje odpowiedzialność materialną za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania, oraz zobowiązuje się do rozliczenia z wyposażenia domku podczas wymeldowania.

13. Gość dewastujący ruchomości, basen, domki, plac zabaw oraz ich otoczenie ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

14. Gość ponosi odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana Policji wraz z skierowaniem sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

15. Osoby (Goście), które nie dokonały obowiązku meldunkowego w NATURAL RESORT mogą przebywać w danym domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu pracownikowi ośrodka tylko w godzinach od 10:00 do 20:00, bez możliwości korzystania z basenu, placu zabaw oraz parkingu.


16. Na terenie NATURAL RESORT obowiązuje całkowity zakaz akwizycji i sprzedaży obnośnej.

17. Przebywanie dzieci i młodzieży do lat 18 w NATURAL RESORT jest dozwolone tylko pod opieką osób dorosłych .

17a. Dziecko do lat 3 tzn. osoba która nie skończyła 36 miesięcy w momencie zameldowania.


18. NATURAL RESORT nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń, takich jak grille, grille elektryczne, butle gazowe (poza udostępnionymi przez NATURAL RESORT zgodnie z ich przeznaczeniem).

19. Na terenie Ośrodka jedynym miejscem na użytkowanie grilla elektrycznego ( odpłatnie udostępnionymi przez NATURAL RESORT) przez Gościa jest taras przy wynajętym domku, z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P-POŻ.

20. Na terenie NATURAL RESORT obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, grilli węglowych, gazowych.

21. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz  smażenia ryb- pod groźbą kary w wysokości 800 zł.W przypadku pożaru lub innego zagrożenia osoby przebywające na terenie NATURAL RESORT powinny postępować zgodnie z instrukcjami P-POŻ.

22. Na terenie ośrodka zabrania się słuchania głośniej muzyki oraz zakłócania spokoju innych Gości

23. Korzystanie z atrakcji tj. basenu, placu zabaw możliwe jest po zapoznaniu i przestrzeganiu Regulaminu znajdującego się przy w/w atrakcjach.

23a. Korzystanie z basenu osób do lat 18 tylko pod opieką dorosłych, zakaz skakania do basenu, basen czynny od godziny 10.00 do zachodu słońca.

23b. Basen podgrzewany jest od 1 czerwca do 15 września.

23c. Korzystanie z placu zabaw tylko i wyłącznie pod opieką dorosłych.

23d.  W związku z wytycznymi epidemii SARS-CoV-2, z basenu zaleca się korzystanie pojedynczo lub w kilka osób  wspólnie zamieszkujących.

24. NATURAL RESORT nie odpowiada za przerwy w dostawie prądu, wody oraz sygnału do urządzeń RTV, spowodowanych działaniem siły wyższej.

25. Osoby przebywające na terenie NATURAL RESORT zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ.

26. Wszelkie odpady należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonym miejscu na terenie NATURAL RESORT.

27. Przyjazd ze zwierzęciem bez uzgodnienia e-mail skutkuje brakiem zameldowania Gości i utratą wpłaconego zadatku.

28. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość serwisu http://naturalresort.pl, tj. teksty, grafiki, logotypy stanowią własność Usługodawcy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, a w szczególności przez przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w serwisie http://naturalresort.pl,  jest zabronione.

29. Zgodnie z ustawą z dnia 4.07.2019r. (Dz. U.poz.1520), o konieczności wystawienia FAKTURY VAT prosimy informować przed dokonaniem rezerwacji pobytu.RODO

NATURAL RESORT

Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NATURAL RESORT w Gąskach;
 2. W sprawie danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem info@naturalresort.pl z dopiskiem RODO;
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług wynajmu domków. Jeśli wyraził(a) Pani/Pan dodatkową zgodę Pani/Pana adres e-mail będzie wykorzystywany na cele marketingowe;
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych jest umowa o świadczenie usług wynajmu domków. Podstawą przetwarzania przez nas Pani/Pana danych na cele marketingowe jest Pani/Pana zgoda. Zgodę tę może Pani/Pan w każdym momencie wycofać, wysyłając do nas wiadomość;
 5. Pani/Pana dane osobowe są przez NATURAL RESORT przekazywane następującym podmiotom trzecim: firmom dostarczającym ośrodkowi usługi informatyczne, rezerwacji domku, 
 6. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne w celu świadczenia usług wynajmu domków oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Jeśli chodzi o cele marketingowe Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 8. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzane są dane;
 9. W każdej chwili może Pani/Pan żądać przeniesienia swoich danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych do innego administratora danych osobowych;
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 11. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi wynajmu domków. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne;
 12. Pani/Pana dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobnie doniosłe skutki.